محل تبلیغات شما


راهحلهای
ارگانیک برای در دست گرفتن سندرم مرگ ناگهانی عبارتند از : . . . .
دستکاریتغذیه
هنگامی گاوهای شیری پرتولید تغذیه می شوند نباید اصول رافراموش کرد، از پاراگراف اینکه از در اختیار گرفتن اسیدوز اطمینان حاصل شود، طعام دادن متناسبباشد، دانه های غلات در شکمبه هضم شوند و خوراکهای کپک زده تغذیه نشوند .
اگرتئوری تغذیه درست باشد اسیدوز شکمبه ای پایین بالینی یک عدد از عارضه ها حیاتی سندرم مرگناگهانی میباشد . در خیلی از موارد تنها افزودن فیبر مؤثر، مرحله نشاسته را در جیره کاهشمی دهد . همینطور توجه در مخلوط صحیح جیره هم می تواند بطور مؤثر مشکل ها را کاهش دهد . دیدنی هست که بازنویسی تغذیه خروج کلی فرم در مدفوع گاو را کاهش داده میباشد . نشان داده شده اشرشیا کلی 0157:H7 منجر بیماری و مرگ انسانهایی می شود که گوشت گاو آلوده و کثیف ویامیوه ها، سبزیها یا آب آلوده با کود گاو را مصرف کرده اند . معین گردیده که افزایش اسیدهای تخمیری در روده گاو گوشتی و در فیض کاهش pH شکمبه رشد ای کولای مقاوم بهاسید را ارتقا می دهد که این جور ای کولای خوب تر می تواند در لوله گوارشی انسانزنده بماند . وقتی گاو حدود یک هفته قبلی از ذبح با علوفه تغذیه می شود، کولونهای گاوکمتراسیدی گردیده و ای کولای مقاوم به اسید کمتر و تعداد کمتر ای کولای 0157:H7 در کود وی ریخته می شود .

ماشین آلات تولید خوراک دام
افزودنیهای
خوراکی باید بدانیم که حتی با مدیریت تغذیه ای خوب، گاوهایشیری پرتولید مقادیر قابل دقت ای از مواد مغذی جیره را در روده هایشان هضم می نمایند . این شرایط خطر تجزیه HBS را در این گاوها ارتقا می دهد .
پس بعد از آن از انجامتمام پروسه در اختیار گرفتن اسیدوز تحت بالینی شکمبه، استعمال از افزودنیهای می برایبهبود تعادل باکتریهای روده ای حیوان در جهت باند شدن با توکسینهایی که ممکن استبوسیله باکتریهای نامناسب ساخته شوند دارای منفعت هست .
ممکن هست آشنایی نوعارگانیسمهای کمپانی کننده در سندرم مرگ ناگهانی اضطراری نباشد در حالی که روی پیشگیریاز رشد بیش از حد هر ارگانیسم غیر مناسب و کنترل ایجاد توکسینها و صدمات آن ها توجه می شود . تغذیه یک فرآورده می مستقیم متشکل از 10 میلیون CFU از باکتریهایلاکتوباسیلوس بعلاوه الگیوساکاریدهای مانان، موردها HBS را در برخی گله های شیریپرتولید کاهش داده میباشد . باکتریهای لاکتوباسیلوس می توانند در لوله گوارشی زنده بمانند و اثرات سودمندی در روده داشته باشند . آن ها سودمندی های ویژه ای در انسان وگوساله های جوان نشان داده اند . باکتریهای لاکتوباسیلوس، اسیدهای آلی ( نظیر اسیداستیک و اسید لاکتیک ) تولید می کنند که PH شکمبه و پتانسیل اکسیداسیون_ احیا رابرای کاهش رشد باکتریهای شکمبه می کاهند . آنان همچنین می توانند پروتئینهای ویژه ایتولید کنند که این پروتئینها از رشد باکتریهای دیگر پیشگیری می کنند . نشان داده شدهباکتریهای لاکتوباسیلوس تعداد سالمونلا، ای کولای و کلستریدیوم را در کشتآزمایشگاهی کاهش می دهد . پژوهش ها اخیر نشان داده که لاکتوباسیلهای اسید دوست می توانند خروج اشرشیاکولی 0157:H7 را از مدفوع گوساله های پرواری که با ارگانیسمها در گیر عفونت شده اند بکاهند . باکتریهای لاکتوباسیلوس می توانند فرم صفرای روده راجهت دوری از رویش پاتوژنها تغییر و تحول دهند . آخر و عاقبت باکتریهای لاکتوباسیلوس عاملیبرای کاهش تراز آمینها شناخته گردیده اند . آمینها می توانند روده را خسته کنند و باعثاسهال شوند .
جواب
دفاعی سریع الیگوساکاریدهای مانان قطعاتی از دیواره های سلولی مخمرمی باشند . ماهیت آنتی ژنتیک مانانها ممکن میباشد کارایی آنتی بادیها را تحریک کنند . پسوقتی یک حیوان در معرض یورش یک پاتوژن قرار می گیرد، جواب دفاعی سریعتر و بسیارمؤثرتر می شود . بخش اعظمی از پاتوژنهای روده ای بطور ویژه به مانانها یورش ور می شوندو به این ترتیب روده را تمیز می کنند، به جای این که دیواره روده را مسئله حمله قراردهند . پژوهش ها چاپ گردیده در خبرنامه علمی اسکاندیناوی گزارش کرده که محصول ها شبیه کهفرو کتو- الیگوساکاریدها نامیده می شوند از پرورش کلسترویدیوم ها پرهیز می کنند . توکسینهای تولید گردیده به وسیله باکتریهای روده ای نا مناسب بخاطر صدمه آنها بایستی ازطریق دیواره روده جذب شوند . الیگوساکاریدهای مانان ممکن است جذب شوند و مستقیما" بارهای سمی روده را از نحوه بیرون شدن آن ها از تن گاو کاهش دهند .
الیگوساکاریدهای مانان در بهبود سلامت و همت گوساله ها، بوقلمون ها، جوجه ها و خوکها زیاد مؤثر می باشند . پژوهش ها دانش گاه پنسیلوانیا معین می کند که مکملهای الیگوساکاریدها مانان در جانشینهای شیر برای گوساله های شیری اسکور مدفوع را بهبود داده و اسهال را به مقدار مشابه آنتی بیوتیکهای افزودنی در شیر جانشین کاهش داده هست . در آمریکا آنتی بیوتیکها بویژه برای در اختیار گرفتن عفونتها استفاده گردیده اند اما برخی متخصصین تغذیه به این نتیجه رسیده اند که الیگوساکاریدهای مانان در جیره می توانندنیاز به این آنتی بیوتیکها را کاهش دهند .

نبود نمک در بدن دام و طیور

ارزش گوسفند زنده وان شیپ بعضی از ویژگ

علت ناچیز خوری و بی اشتهای گاو و گوسفند

روده ,ای ,ها ,کاهش ,باکتریهای ,تغذیه ,را در ,می توانند ,ای کولای ,نشان داده ,می شود ,اختیار گرفتن اسیدوز

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
طراحی سایت و سئو ترک خودارضایی و استمنا courmabamo faslekhazanty دیزل ژنراتور لوول چین/LOVOL DIESEL اینجا همه چی هست guetcovmabe محال مطالب اینترنتی شرکت رایان زیست فناوری هرمس